Condicions Generals. – Condiciones Generales. Com comprar. – Cómo comprar

català

LAKU-LOMA, posa a la vostra disposició un servei de compra que us permet adquirir còmodament per internet els productes de la nostra botiga on-line.

El fet de passar una comanda implica la vostra acceptació de la totalitat d’aquestes condicions generals de venda. LAKU-LOMA es reserva el dret d’adaptar o modificar les presents condicions generals. En cas de modificació, seran aplicables a cada comanda les condicions generals de venda vigents en la data de la seva realització.

L’usuari declara tenir la capacitat jurídica suficient per concloure el present contracte de compra-venda i queda subjecte, per tant, a les presents condicions generals de venda.

Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, podeu contactar-nos per correu electrònic a admin@lakuloma.cat


A la botiga on-line de LAKU-LOMA hi podreu trobar teles al tall, robes pre-tallades, i tot tipus d’accessoris, eines i materials per a realitzar treballs de patchwork i costura. també hi podreu adquirir productes únics i de realització artesanal, elaborats amb roba i/o pell quines característiques estan detalladament descrites en la seva referència a la pàgina web, acompanyant una o diverses fotografies, així com el seu preu, inclòs l’IVA. També servim articles o productes fets a mida, per encàrrec o personalitzats, i els nostres serveis inclouen cursos, classes, assessorament, tallers i monogràfics relacionats amb la nostra activitat.

Tot i haver procurat reflectir fidelment cada article en les fotografies mostrades, advertim als clients i usuaris que els colors poden  variar en funció de la qualitat del monitor del seu ordinador. Per això, no podem garantir que els colors que apareixen a cada monitor s’ajustin exactament a la realitat.


 Propietat Intel·lectual

No és permesa la inclusió dels continguts de www.lakuloma.com ni
www.lakuloma.cat en altres portals d’Internet, ni en altres mitjans o suports. Tampoc és permesa la reproducció o distribució de les imatges existents a la pàgina web, ni els textos, dibuixos o imatges continguts en els diferents tutorials, kits, fulletons explicatius i qualsevol tipus de publicació pròpia (sigui totalment o parcial) sense autorització prèvia de LAKU-LOMA.

Els dominis d’internet www.lakuloma.com i www.lakuloma.cat són propietat de MONTSERRAT COLOMA ROMAGUERA, DNI 37317494V, domiciliada a c/Pare Coll, 16 08500-VIC (Barcelona-Espanya). En aquesta adreça hi ha la botiga física de LAKU-LOMA Patchwork, on podreu adquirir també tots els productes oferts a la botiga on-line, i on hi ha el taller-aula per a realitzar classes de patchwork.

La titular Montserrat Coloma Romaguera té reconeguda la seva condició d’Artesana Professional en les famílies Tèxtil i Pell/Cuir i en els oficis de Manufacturera de labors de retalls (patchwork) i Marroquinera, amb data 03/2013 i nº de carnet 15.071 expedit per la Generalitat de Catalunya.

 Impostos

Els preus dels productes que estan a la venda a la nostra botiga de comerç electrònic inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA).
Recordem que ni en els preus indicats ni en les despeses de tramesa s’inclouen els impostos (aranzels) d’importació que el receptor, si és el cas, haurà de pagar en metàl•lic a la destinació de la mercaderia.
El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya, per tant les operacions de venda s’entén que són realitzades en territori espanyol.

Devolucions

Reiterem que, a més de les teles, accessoris i materials per a patchwork i costura,  els articles d’artesania posats a la venda a la botiga on-line de LAKU-LOMA són productes únics , quines característiques estan detalladament descrites en la seva referència a la pàgina web, acompanyant una o diverses fotografies, i que abans de ser enviats al client han passat el corresponent control de qualitat. També servim articles o productes fets a mida, per encàrrec o personalitzats.

LAKU-LOMA només admetrà devolucions de productes en el cas que siguin defectuosos en origen o equivocats. Disposareu de 7 dies hàbils (a comptar des de la data de lliurament de la comanda) per retornar el producte; en aquest cas  substituirem el producte defectuós o equivocat per un de nou en el termini de temps més breu possible. Tingueu en compte que en el cas de productes únics,  podria ser que en aquell moment no en tinguéssim cap més de similar en estoc. De la mateixa manera LAKU-LOMA no pot garantir que el producte que us re-enviem sigui exactament igual al que vàreu rebre inicialment.

En cap cas es farà un reemborsament de la quantitat pagada, ja que els articles oferts a la nostra botiga on-line , al tractar-se d’articles al tall i de peces úniques (no hi ha cap còpia idèntica), per les seves característiques tots estan exempts del dret de desistiment, ja que són productes confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor o usuari, i/o clarament personalitzats, i que per la seva naturalesa  no poden ser tornats.

Per fer la devolució, el producte haurà d’estar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb tots els seus accessoris o regals promocionals inclosos, si s’escau. Una vegada rebuda la mercaderia al nostre magatzem, i després de comprovar-ne l’estat, procedirem a la substitució del producte, sent LAKU-LOMA qui es farà càrrec de les despeses d’enviament (anada i tornada) sempre que el client comuniqui aquesta circumstància en un termini de set (7) dies hàbils a comptar des de la data de recepció de la tramesa.

Per tramitar la devolució, caldrà que ens feu arribar un correu electrònic a l’adreça admin@lakuloma.cat

Encàrrecs especials, productes personalitzats, productes fets a mida

LAKU-LOMA ofereix el servei d’elaboració de productes personalitzats, fets a mida, o per encàrrec especial dels clients. Cada comanda d’aquests articles serà prèviament pressupostada, i s’acordaran detalladament amb el client  les característiques dels articles a lliurar, els terminis de lliurament i el percentatge de l’import de la comanda que es cobrarà per anticipat i l’import restant que haurà de liquidar el client quan se’n faci el lliurament.  Les comandes quin termini d’execució sigui igual o inferior a 15 dies naturals es cobraran anticipadament en la seva totalitat.

español

LAKU-LOMA,  pone a su disposición un servicio de compra que le permite adquirir cómodamente a través de internet los productos de nuestra tienda on-line.

El hecho de realizar un pedido implica la aceptación por parte del comprador de la totalidad de estas condiciones generales de venta. LAKU-LOMA se reserva el derecho de adaptar o modificar las presentes condiciones generales. En caso de modificación, serán aplicables a cada pedido las condiciones generales de venta vigentes en la fecha de realización del mismo. 

El ususario declara tener la suficiente capacidad jurídica  para suscribir el presente contrato de compra-venta y queda sujeto, por tanto, a las presentes condiciones generales de venta.

Para cualquier tipo de duda, consulta o sugerencia, puede contactarnos por correo electrónico a  admin@lakuloma.cat


En la tienda on-line de LAKU-LOMA podrán encontrar telas al corte, ropas pre-cortadas, y todo tipo de accesorios y materiales para realizar labores de patchwork y costura. También podrán adquirir productos únicos y de realización artesanal, elaborados con tela y/o piel, cuyas características están detalladamente descritas en su referencia en la página web, acompañando una o diversas fotografías, así como su precio, que incluye el I.V.A. También servimos artículos o productos realizados a medida, por encargo o personalizados. 

A pesar de haber procurado reflejar fielmente cada artículo en las fotografias mostradas, advertimos a clientes y usuarios que los colores pueden variar en función de la calidad del monitor de su ordenador. Por este motivo, no podemos garantizar que los colores que aparecen en cada monitor se ajusten exactamente a la realidad. 

Propiedad Intelectual

No está permitida la inclusión de los contenidos de www.lakuloma.com en otros portales de Internet, ni en otros medios o soportes. Tampoco se permite la reprodución o distribución de las imágenes existentes en la página web sin la previa autorización de LAKU-LOMA.
El dominio de internet www.lakuloma.com es propiedad de MONTSERRAT COLOMA ROMAGUERA, DNI 37317494V, domiciliada en c/Pare Coll, 16 08500-VIC (Barcelona-España). En esta dirección está ubicada la tienda física de LAKU-LOMA patchwork, donde podrán adquirir también todos los productos ofrecidos en la tienda on-line y es también donde se halla el taller-aula para realizar clases de patchwork.

La titular Montserrat Coloma Romaguera tiene reconocida su condición de Artesana Profesional en las familias Textil y Piel/Cuero y en los oficios de  Manufacturera de labores de retales (patchwork) y marroquinera, con fecha 03/2013 y nº de carnet 15.071 expedido por la Generalitat de Catalunya.

Impuestos

Los precios de los productos que están a la venta en nuestra tienda de comercio electrónico incluyen el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Recordamos que ni en los precios indicados ni en los gastos de envio se incluyen los impuestos (aranceles) de importación que el receptor, si fuera el caso, deberá  pagar enmetálico en el destino de la mercadería.
El sistema de compra se somete a la legislación vigente en España, por lo tanto las operaciones de venta se entienden realizadas en territorio español.

Devoluciones

Reiteramos que, además de las telas, accesorios y materiales para patchwork y costura,  los artículos de artesanía puestos a la venta en la tienda on-line de LAKU-LOMA son productos únicos y de realización artesanal, cuyas características están detalladamente descritas en su referencia en la página web, acompañando una o diversas fotografias, y que antes de ser enviadas al cliente han pasado el correspondiente  control de calidad. También servimos artículos o productos realizados a medida, por encargo o personalizados.

LAKU-LOMA solo admitirá devoluciones de productos en caso que éstos sean defectuosos en origen o equivocados.  Dispone de 7 dies hábiles (a contar a partir de la fecha de entrega del pedido) para devolver el producto; en este caso sustituiremos el producto defectuoso o equivocado por uno nuevo en el plazo de tiempo más breve posible. Hay que considerar que si se trata de productos únicos, podría darse el caso que en ese momento no existiera ningún otro similar en stock.  Asimismo LAKU-LOMA no puede garantizar que el producto que se re-envie sea exactamente igual al recibido inicialmente.

En ningún caso se reembolsarán las cantidades abonadas, ya que los artículos ofrecidos en nuestra tienda  on-line , al tratarse de piezas únicas (no hay ninguna copia idéntica), por sus características todos están exentos del derecho a desistimiento, por ser productos confeccionados de acuerdo con las especificaciones del consumidor o usuario,  y/o claramente personalizados, y que que por su naturaleza no pueden ser devueltos.

Para realizar la devolución, el producto deberá estar en perfectas condiciones, en su embalaje original y con todos sus accesorios o regalos promocionales incluidos, si fuera el caso. Una vez recibida la mercancia en nuestro almacén, y después de comprobar su estado, se procederá a la sustitución del producto, siendo  LAKU-LOMA quién se hará cargo de los costes de envio (ida y vuelta) siempre que el cliente comunique esta circunstáncia en un plazo de siete  (7) días hábiles a contar desde la fecha de recepción del envio.

Para tramitar la devolución, deberá dirigirnos un correo electrónico a admin@lakuloma.cat

Encargos especiales, productos personalizados, productos realizados a medida

LAKU-LOMA ofrece un servicio de elaboración de productos personalizados, realizados a medida, o por encargo especial de los clientes. Cada pedido de estos artículos será previamente presupuestado, y se acordarán detalladamente con el cliente las características de los artículos a servir, los plazos de entrega y el porcentaje del importe a cuenta del pedido que se cobrará por anticipado y el importe restante a abonar por el cliente en el momento de la entrega.  Los pedidos cuyo plazo de elaboración sea igual o inferior a 15 días  naturales se cobrarán anticipadamente en su totalidad.

COM COMPRAR català

A continuació us indiquem els passos que heu de seguir per realitzar una compra a la nostra botiga on-line.

1- ESCOLLIR LA COMPRA
Escolliu el producte que desitgeu comprar. Quan l’hagueu triat, feu un clic al botó “afegir a la cistella”. Realitzeu aquesta operació amb tots els productes que vulgueu adquirir i veureu com la vostra cistella de la compra va acumulant el valor de cada producte escollit, indicant la seva referència i preu. Disposareu d’una àrea privada anomenada “Mostrar la cistella” on podreu veure els productes que heu anat seleccionant.

ATENCIÓ: El preu expressat inicialment no inclou les despeses de transport que poden produir-se, ja que les tarifes d’enviament varien en funció de país de destí i el pes o volum del paquet. El preu del transport apareixerà més endavant, un cop indiqueu el punt de destí on voleu rebre la comanda.


2- CONFIRMAR LA COMPRA
Per a confirmar la comanda, un cop hagueu indicat la destinació, feu clic al botó “comprar”.


3- OMPLIR EL FORMULARI DE DADES DE TRAMESA i DE PAGAMENT
A partir d’aquí de manera automàtica sereu adreçats a una pàgina de Pay-Pal, o bé de Stripe on haureu d’introduir les vostres dades (nom i cognoms, adreça d’enviament, el vostre telèfon i la vostra direcció de correu electrònic). Únicament aquestes dades seran les que Pay-Pal o Stripe facilitaran a LAKU-LOMA per tal que puguem servir la vostra comanda.


Podeu escollir la forma de pagament:


a) Si teniu compte obert a Pay-Pal, podeu fer un càrrec directament a aquest compte, indicant la vostra adreça de correu associada a Pay-Pal i la contrasenya corresponent.


b) Amb Targeta de Crèdit o de Dèbit, indicant el número de targeta, la data de venciment (mes i any) i el codi de seguretat CSC (número de 3 xifres imprès al dors de la targeta). El pagament amb targeta es fa a través de la plataforma Stripe, que és una empresa del sector del comerç electrònic, que permet realitzar pagaments amb tota seguretat a través d’Internet.


En cap cas queden registrats a la base de dades de LAKU-LOMA el nom d’usuari ni la contrasenya al pagar amb Pay-pal o Stripe, ni tampoc les dades de pagament (número de targeta, número de compte, així com qualsevol altra informació que facilitareu a Pay-Pal o Stripe). Tot funciona a través d’una passarel·la de pagament segura.


Feu clic al botó “Continuar”. S’obrirà una nova pàgina de Pay-Pal o bé de Stripe on hi haurà el detall-resum de la vostra comanda, amb els imports corresponents, el vostre nom i l’adreça de tramesa del paquet. En aquesta mateixa pàgina, fent clic al botó “Cambiar” podreu modificar les dades de tramesa de la comanda, i fent clic al botó “Añadir” podreu adreçar una nota a Laku-Loma, indicant altres especificacions si ho desitgeu. Si és el cas, hi haurà indicades també les dades identificatives de la targeta, l’import total que es carregarà a dita targeta i el vostre correu electrònic de contacte. En funció de les característiques de la vostra targeta o de la operatòria del banc emissor, podreu ser redirigits a alguna altra pàgina on se us demani alguna clau per a reconfirmar el pagament.


4- TRAMESA DELS ARTICLES COMPRATS
La comanda es processarà el mateix dia que feu la compra i s’enviarà al domicili indicat per correu certificat.

No se serviran comandes en apartats de correus.
Si dos o més compradors fessin la compra del mateix article en el mateix moment (abans de que Laku-Loma processi la comanda i retiri l’article venut de la botiga on-line), serà atesa la comanda que ens hagi arribat en primer lloc; als compradors que hagin arribat amb posterioritat se’ls oferirà un altre producte similar o be els serà retornat íntegrament l’import de l’article que no s’haurà pogut servir.
Pay-Pal adreçarà al vostre correu electrònic de contacte un avís de confirmació del pagament que haureu fet.


5- CONSULTAR EL CORREU ELECTRÒNIC
Un cop confirmada la compra, des de Laku-Loma us enviarem un correu electrònic confirmant-vos que el procés de compra s’ha realitzat satisfactòriament, així com les dades referents a la seva tramesa. La no recepció d’aquest missatge pot ser deguda a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa o a algun error d’escriptura en l’adreça de correu electrònic comunicada. En ambdós casos, us aconsellem que contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic admin@lakuloma.cat


Moneda i Impostos

Els preus de tots els articles que us presentem en aquesta botiga on-line són mostrats en EUROS i incorporen el corresponent impost IVA.


Termini de lliurament

El termini de lliurament de les comandes està subjecte al lloc de destí. No obstant, en general els lliuraments es realitzen en un període d’entre 3 i 5 dies laborables, a comptar des del dia de la confirmació de la compra. Aquests terminis de lliurament són orientatius i el seu incompliment no donarà dret a exigir cap tipus d’indemnització.
Per evitar incidències en el lliurament (direccions errònies, impossibilitat de trobar algú al domicili, etc.), és fonamental que empleneu correctament el formulari de tramesa, assegurant-vos d’indicar el vostre telèfon de contacte.

CÓMO COMPRAR español

A continuación le indicamos los pasos que debe seguir para realizar una compra en nuestra tienda on-line.

1- ESCOGER LA COMPRA

​Escoja el producto que desee comprar. Cuando lo haya elegido pulse el botón “añadir al carrito”. Realice esta misma operación con cada uno de los productos que desee adquirir y podrá observar como su carrito va acumulando el valor de cada artículo, indicando su referencia y precio. Dispondrá de un área privada denominada  “Mostrar el carrito” donde podrá ver los productos que ha ido seleccionando.


ATENCIÓN: El precio expresado inicialmente no incluye los gastos de transporte que pueden producirse, ya que las tarifas de envío varían en función del país de destino y del peso o volumen del paquete. El precio del transporte aparecerá más adelante, cuando indique el punto de destino donde desea recibir el pedido.

2- CONFIRMAR LA COMPRA

Para confirmar la compra, después de haber indicado su destino, debe pulsar el botón “comprar”.

3- RELLENAR EL FORMULARIO DE DATOS DE ENVÍO Y DE PAGO

A partir de aquí de forma automática será redirigido a una página de Pay-Pal o de Stripe, donde deberá introducir sus datos (nombre y apellidos, dirección de envío, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico). Únicamente estos datos serán los que Pay-Pal o Stripe facilitará a Laku-Loma para que podamos servir su pedido.


Puede elegir la forma de pago:


a) Si Vd. tiene cuenta abierta en Pay-Pal, puede efectuar un cargo directamente a dicha cuenta, indicando su dirección de correo electrónico asociada  a Pay-Pal y la contraseña correspondiente.


b) Con Tarjeta de Crédito o de Débito, indicando el número de tarjeta, la fecha de vencimiento (mes y año) y el código de seguridad CSC (número de 3 cifras impreso al dorso de la tarjeta). El pago con tarjeta se efectúa a través de la plataforma Stripe, que es una empresa del sector del comercio electrónico que permite realitzar pagos con toda seguridad  a través de Internet.


En ningún caso quedan registrados en la base de datos de Laku-Loma el nombre de usuario ni la contraseña al pagar con Pay-Pal o Stripe, ni tampoco los datos de pago (número de tarjeta, número de cuenta, así como cualquier otra información que facilite a Pay-Pal o Stripe). Todo ello funciona a través de una pasarela de pago segura. Puede consultar la “Política de Privacidad de Pay-Pal” pulsando el botón correspondiente.


Pulse el botón “Continuar”. Se abrirá una nueva página de Pay-Pal o Stripe donde habrá el detalle–resumen de su pedido, con los importes correspondientes, su nombre, y el domicilio de envío del paquete  En esta misma página, pulsando el botón “Cambiar” podrá modificar los datos de envío del pedido, y pulsando el botón “Añadir” podrá enviar una nota a Laku-Loma indicando otras especificaciones, si lo desea.  En su caso, se mostrarán también las señas identificativas de la tarjeta, el importe total que se cargará a dicha tarjeta y su correo electrónico de contacto. En función de las características de su tarjeta o de la operatoria del banco emisor, podrá ser redirigido a alguna otra página donde le sea solicitada una clave para reconfirmar el pago.

4- ENVÍO DE LOS ARTÍCULOS COMPRADOS

El pedido se procesará el mismo día que Vd. efectúe la compra y se enviará al domicilio indicado por correo certificado.

No se servirán pedidos en los apartados de correos. 
Si dos o más compradores efectuasen la compra del mismo artículo en el mismo momento (antes que Laku-Loma procese el pedido y retire el artículo vendido de la tienda on-line), será atendido el pedido que nos haya llegado en primer lugar; a los compradores que hayan llegado con posterioridad se les ofrecerá otro producto similar o se les reintegrarà la totalidad del importe del artículo que no hayamos podido servir. 

Pay-Pal dirigirà a su correo electrónico de contacto un aviso de confirmación del pago efectuado.

5- CONSULTAR EL CORREO ELECTRÓNICO
Cuando hayamos confirmado su compra, desde Laku-Loma le enviaremos un correo electrónico confirmándole que el proceso de compra se ha realizado satisfactoriamente, así como los datos referentes a su envío. La no recepción de este mensaje puede ser debida a algún problema transitorio de comunicaciones en la red o a algun error de escritura en la dirección de correo electrónico comunicada. En ambos casos aconsejamos se ponga en contacto con nosotros a través del correo electrónico admin@lakuloma.cat

Moneda e impuestos
Los precios de todos los artículos que presentamos en esta tienda on-line se muestran en EUROS e incorporan el correspondiente impuesto IVA.

Plazo de entrega
El plazo de entrega de los pedidos está sujeto al lugar de su destino. No obstante, en general las entregas suelen realizarse en un período de entre 3 y 5 días laborables, a contar desde el día de la confirmación de la compra. Estos plazos de entrega son orientativos y su incumplimiento no dará derecho a exigir ningún tipo de indemnización.
Para evitar incidencias en la entrega (direcciones erróneas, imposibilidad de hallar a alguien en el domicilio, etc.), es fundamental que rellene correctamente el formulario de envío, asegurándose de indicar correctamente su número de teléfono de contacto.